Otoczenie

Ogólne warunki handlowe

(Stan: 31.11.2017)
 1. Ogólne
  1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy Lakegroup GmbH & Co. KG, Alte Landstraße 7, 78315 Radolfzell, reprezentowaną przez Felixa Küstera i Christiana Treutleina (zwaną dalej "Operatorem") i jej partnerami umownymi (zwanymi dalej "Reklamodawcami" lub "Zarejestrowanymi Użytkownikami").
  2. Operator nie uznaje OWH, które odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych - z zastrzeżeniem wyraźnej zgody.
  3. Operator jest uprawniony do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków z obiektywnie uzasadnionych powodów (np. zmiany w orzecznictwie, sytuacji prawnej, warunkach rynkowych) i z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia. Dotychczasowi użytkownicy zostaną o tym powiadomieni pocztą elektroniczną. Jeśli dotychczasowy klient nie wyrazi sprzeciwu w terminie określonym w powiadomieniu o zmianie, jego zgodę na zmianę uznaje się za udzieloną. Powiadomienie o zamierzonej zmianie niniejszych OWH będzie odnosić się do terminu i konsekwencji sprzeciwu lub jego braku.
 2. Zawieranie umów wyłącznie z przedsiębiorcami
  1. Rejestracja konta użytkownika oraz zamieszczanie i reklamowanie punktów sprzedaży, towarów i/lub usług jest dozwolone wyłącznie dla przedsiębiorców działających w charakterze przedsiębiorców. Przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej. Operator nie zawiera żadnych umów z konsumentami. Wszystkie ceny podane za reklamę punktów handlowych na Stronie nie zawierają ustawowego podatku VAT.
  2. Operator ma prawo w dowolnym momencie zweryfikować status przedsiębiorczy swoich partnerów umownych. W tym celu może w szczególności zażądać od klienta odpowiednich dowodów. Jeśli klient nie zastosuje się do takiego żądania lub jeśli operator będzie miał przesłanki wskazujące na brak statusu przedsiębiorcy, operator ma prawo odstąpić od już zawartej umowy.
 3. Usługi
  1. Operator jest dostawcą usług wyszukiwania i katalogów oraz udostępnia platformę w domenie internetowej www.wogibtswas.de (dalej: "Platforma"), na której handlowcy i usługodawcy lub agencje (dalej: "Reklamodawcy") mogą reklamować firmę lub poszczególne oddziały biznesowe oraz oferowane tam towary lub usługi. W tym celu reklamodawca może umieszczać na platformie bezpłatne i płatne reklamy (por. § 6 niniejszych OWH).
  2. Usługa Operatora stanowi jedynie platformę reklamową. W związku z tym Operator jest operatorem portalu w rozumieniu niemieckiej ustawy o telemediach. Operator nie działa jako pośrednik ani broker. Za pośrednictwem platformy nie są zawierane żadne umowy z klientami sprzedawców ani z innymi konsumentami. Operator nie jest w żaden sposób zaangażowany w umowy zawierane między sprzedawcą a jego klientem w wyniku reklam. Wszelkie postanowienia odbiegające od tego (np. umowy partnerskie) muszą być uzgodnione oddzielnie z Operatorem; nie ma prawa do zawarcia takiej umowy.
 4. Rejestracja i zawarcie umowy
  1. Aby móc reklamować firmę, oddział firmy, towary lub usługi na platformie, należy utworzyć konto użytkownika na platformie (zawrzeć umowę). W tym celu dane wymagane w masce rejestracyjnej muszą być wprowadzone zgodnie z prawdą i w całości. Rejestracja stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy z operatorem platformy. Akceptacja umowy użytkowania następuje poprzez aktywację konta użytkownika.
  2. Konto użytkownika może zostać utworzone przez właściciela reklamowanej firmy lub przez agencję działającą na zlecenie przedsiębiorcy.
  3. Konsumenci nie mogą rejestrować konta użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia statusu przedsiębiorcy zarejestrowanych użytkowników w dowolnym momencie.
  4. Jeśli rejestracja jest przeprowadzana przez agencję zleconą przez przedsiębiorców w celu umieszczenia odpowiednich reklam w Internecie, agencja jest wyłącznym partnerem umownym Operatora. Nie dochodzi jednak do zawarcia umowy z klientami agencji.
 5. Zamieszczanie reklam
  1. Reklamując nową ofertę na platformie, reklamodawca musi podać wszystkie obowiązkowe informacje (np. składniki ceny wraz z ustawowym podatkiem VAT) oraz inne dane dotyczące danego sklepu i oferowanych w nim towarów lub usług w sposób wyczerpujący i zgodny z prawdą. Czyniąc to, sprzedawca musi zwrócić szczególną uwagę na fakt, że oferty są umieszczane zgodnie z systemem klasyfikacji praktykowanym na platformie (w szczególności kategorie produktów i oznaczenia geograficzne). W szczególności opis powinien wydawać się atrakcyjny i poważny. Reklamy odstraszające, które mogłyby zniechęcić klientów do korzystania z platformy w ogóle, zagrażając wiarygodności całej platformy (np. oferty pornograficzne lub oszukańcze) są niedopuszczalne i mogą zostać usunięte przez operatora.
  2. Reklamując i przesyłając treści, reklamodawca zapewnia, że oferta spełnia wymogi prawne (np. obowiązkowe informacje) i że posiada wszelkie prawa do przesyłanych treści. Tworzenie ofert, które nie są oparte na rzeczywistym istniejącym przedmiocie (oferty przynęty), jest zabronione.
  3. Jeśli przedsiębiorca bez stałej lokalizacji zarejestruje się lub jest zarejestrowany na platformie, nie będzie brany pod uwagę w standardowym wyszukiwaniu.
  4. Jeśli ogłoszenie jest tworzone przez agencję, agencja gwarantuje, że ogłoszenie jest oparte na odpowiednim zamówieniu od odpowiedniego właściciela firmy.
  5. Operator jest uprawniony do edycji ofert na platformie, jeśli jest to konieczne do ich wyświetlania w kontekście niektórych przeglądarek lub do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
 6. Ceny, okres obowiązywania i zakończenie
  1. Handlowcy i usługodawcy mogą zarezerwować bezpłatny podstawowy wpis lub płatny pakiet z rozszerzonymi funkcjami i usługami. Szczegóły można znaleźć w tabeli cen i usług.
  2. Cena pakietu jest niezależna od tego, czy reklamodawca w pełni wykorzystuje zarezerwowany pakiet (np. maksymalną liczbę możliwych produktów itp.). Jeśli jedna, kilka lub wszystkie reklamy reklamodawcy zostaną usunięte z platformy - z jakiegokolwiek powodu - roszczenie operatora o płatność za już zarezerwowany pakiet pozostaje nienaruszone; co innego ma zastosowanie tylko wtedy, gdy operator platformy usunął reklamę (reklamy) bez faktycznego lub umownego powodu.
  3. Każdy pakiet zarezerwowany przez klienta stanowi niezależną umowę. Okres obowiązywania pakietu wynosi jeden lub dwanaście miesięcy (okres obowiązywania umowy). Wypowiedzenie umowy przed upływem uzgodnionego okresu jest wykluczone. Nie ma to wpływu na prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy.
  4. Pakiet na okres dwunastu miesięcy musi zostać rozwiązany co najmniej miesiąc przed końcem okresu obowiązywania umowy. Jeśli pakiet nie zostanie rozwiązany na czas, zostanie automatycznie przedłużony o kolejne dwanaście miesięcy po wygaśnięciu okresu obowiązywania umowy.
  5. Pakiet na okres jednego miesiąca należy wypowiedzieć co najmniej 5 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy. Jeśli pakiet nie zostanie anulowany na czas, zostanie automatycznie przedłużony o kolejny miesiąc po wygaśnięciu jego okresu obowiązywania.
 7. Obowiązki zarejestrowanych użytkowników
  1. Użytkownik musi upewnić się, że jego konto jest używane wyłącznie przez niego. Musi on traktować swoje dane dostępowe i dane przez niego zdeponowane w sposób poufny i zapewnić, że osoby trzecie nie będą miały dostępu do jego danych. Jeśli użytkownik naruszy ten obowiązek w sposób zawiniony, ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego szkody.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z platformy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem (reklama oddziałów biznesowych, produktów i usług) oraz do przestrzegania wszystkich przepisów umownych i prawnych podczas korzystania z platformy. Jakiekolwiek użycie wykraczające poza cel relacji użytkownika jest zabronione. W szczególności użytkownikowi zabrania się
   • Reklamowania ofert zawierających fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje;
   • reklamowania ofert, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich (np. prawa autorskie, prawa osobiste lub prawa do znaków towarowych);
   • publikowania ofert, które naruszają obowiązujące prawo;
   • reklamować niemoralnych, obscenicznych, pornograficznych lub radykalnych ofert;
   • nękania lub grożenia innym osobom lub naruszania praw osób trzecich;
   • wysyłania wiadomości do innych użytkowników w jakimkolwiek celu innym niż komunikacja;
   • wykorzystywania danych platformy do własnych celów komercyjnych.
  3. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizowania danych podanych podczas rejestracji przez cały czas oraz do powstrzymania się od naruszania niniejszych OWH i obowiązującego prawa.
  4. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizowania swoich ofert i ich natychmiastowej dezaktywacji, jeśli oferowane towary/usługi nie są już dostępne lub oddział firmy już nie istnieje.
  5. Naruszenia mogą prowadzić do tymczasowego zablokowania, a w przypadku poważnych naruszeń - do usunięcia konta.
 8. Oceny klientów i system informacji o klientach
  1. Operatorzy udostępniają użytkownikom platformy system ocen klientów i system informacji o klientach. Tutaj użytkownicy platformy (konsumenci) mogą oceniać poszczególne sklepy lub sklepy (system ocen) lub zgłaszać sugestie dotyczące towarów i oznaczać towary, które istnieją / istniały lub już nie istnieją w sklepach (system informacji o klientach). Rejestrując się, zarejestrowani handlowcy wyrażają zgodę na bycie ocenianym lub opisywanym przez użytkowników w ramach tych systemów.
  2. Operator nie sprawdza treści publikowanych przez użytkowników w ramach systemów informacji o klientach i ocen i ponosi za nie odpowiedzialność wyłącznie w ramach ustawowej odpowiedzialności operatora portalu.
 9. Prawa użytkowania opublikowanych treści
  1. Publikując treści na platformie (z wyjątkiem logo firmy lub podobnego chronionego brandingu), reklamodawca przyznaje operatorowi nieodpłatne, proste prawo do korzystania z opublikowanych treści, które jest nieograniczone pod względem miejsca, czasu i treści. W szczególności Operator jest uprawniony do powielania, rozpowszechniania i edytowania zamieszczonych utworów, danych produktów, opisów produktów, zdjęć produktów lub innych informacji o produktach lub ich części, a także do wykorzystywania i powielania ich w celach reklamowych w ramach platformy i poza nią. Operator jest również uprawniony do wykorzystywania treści zamieszczanych przez Sprzedawców w całości, w części oraz w wersji edytowanej lub nieedytowanej w ramach ofert innych Sprzedawców (np. w celu opisania podobnych produktów lub kategorii produktów) lub do zezwalania innym Sprzedawcom zarejestrowanym na Platformie na wykorzystywanie tych treści w ramach ich ofert na Platformie. Prawa te pozostają w mocy, nawet jeśli Ogłoszeniodawca usunie odpowiednie oferty z Platformy, rozwiąże umowę z Operatorem i/lub wycofa się z Platformy.
  2. Operator zapewnia, że jest uprawniony i zdolny do przeniesienia wyżej wymienionych praw oraz że nie istnieją żadne sprzeczne prawa osób trzecich.
  3. Ponadto Reklamodawca udziela Operatorowi prawa do korzystania z zamieszczonych treści lub ich części (również w połączeniu z innymi utworami) w celu reklamowania usług Operatora na Platformie, na stronach internetowych osób trzecich, portalach społecznościowych i we wszystkich innych dostępnych mediach. Reklamodawca udziela Operatorowi Platformy wszelkich praw użytkowania niezbędnych do tego celu.
  4. Reklamodawca zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z reklamowanych treści w celu wykonania niniejszej umowy i że nie istnieją żadne prawa osób trzecich, które są sprzeczne z umownym wykorzystaniem. Jeśli reklamodawca sam nie jest posiadaczem niezbędnych praw do zamieszczonych treści, musi upewnić się, że posiadacz praw zgadza się na wykorzystanie utworów w sposób określony w umowie.
 10. Odpowiedzialność, gwarancja i odszkodowanie
  1. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Reklamodawcy za wszelkie roszczenia umowne, quasi-umowne i ustawowe, w tym roszczenia deliktowe, o odszkodowanie i zwrot kosztów na dowolnej podstawie prawnej, bez ograniczeń w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa, umyślnego lub niedbałego uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, na podstawie przyrzeczenia gwarancyjnego, o ile nie jest to inaczej uregulowane w tym zakresie, lub na podstawie obowiązkowej odpowiedzialności (np. na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt).
  2. Jeśli Operator w wyniku zaniedbania naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność będzie ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z niniejszą klauzulą. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na operatorów zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać.
  3. Powyższe postanowienia dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności Operatora za jego zastępców i przedstawicieli prawnych.
  4. Odpowiedni reklamodawca jest odpowiedzialny pod każdym względem za treść poszczególnych ofert. Operator nie sprawdza ofert pod kątem poprawności, aktualności i/lub ewentualnych naruszeń prawa. Operator ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich wyłącznie w zakresie ustawowej odpowiedzialności operatora portalu. Ogłoszeniodawca zwolni Operatora z wszelkich roszczeń osób trzecich - w tym kosztów obrony prawnej w ich ustawowej wysokości - które są dochodzone przeciwko Operatorowi na podstawie bezprawnych działań Ogłoszeniodawcy. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadku korzystania bez niezbędnej zgody posiadacza praw.
  5. Operator nie gwarantuje stałej dostępności portalu.
 11. Ochrona danych
   Operator traktuje
  1. dane osobowe Ogłoszeniodawców poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przekazywane bez wyraźnej zgody reklamodawcy lub tylko w ramach niezbędnego przetwarzania umowy. Dalsze
  2. szczegóły można znaleźć w
  3. oświadczeniu operatora o ochronie danych
  4. .
 12. Klauzula salwatoryjna
  1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH są lub staną się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień OWH. Nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione ważnym i możliwym do wyegzekwowania postanowieniem, którego skutki będą najbardziej zbliżone do celu gospodarczego, do którego dążyły umawiające się strony za pomocą nieważnego lub niemożliwego do wyegzekwowania postanowienia. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy umowa okaże się niekompletna.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, o ile ten wybór prawa nie skutkuje pozbawieniem konsumenta obowiązkowych standardów ochrony konsumentów.
  2. Jeśli stronami umowy są handlowcy, sądem właściwym jest sąd w naszej siedzibie w Radolfzell am Bodensee, chyba że ustalono wyłączne miejsce jurysdykcji dla sporu. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie informacje bez gwarancji. Status 21.07.2024 21:43:37

UP

Wybierz kraj i język

This page also exists in your language! english english | Close x